Plavání s žabičkou
Provozní (návštěvní) řád plaveckých kurzů pro mateřské školy

každé dítě má sebou, podepsaný batůžek a v něm podepsané plavky (chlapci né kraťasové plavky, né bermudy, ale klasické), kroxy (omyvatelné, bezpečné boty), velkou osušku, pitíčko v plast. láhvi a malou svačinku + děvčatům doporučujeme plav. čepici (dětem s dlouhými vlásky doporučuji vlasy do copánku a pak čepici)

vzhledem k tomu, že se plav. výuky zúčastňuje vaše dítě samostatně (s paní učitelkou), tak prosíme rodiče, aby poučili své dítě o bezpečném chování na bazéně (kluzká podlaha, neběhat, nestrkat nikoho do vody i okolo bazénu, neskákat mimo bazén, nepotápět jiné děti, ….), je velmi důležité, aby dítě umělo poslouchat

za škody, poranění a úrazy způsobené neopatrností a nedodržením provozního řádu neodpovídáme – NENESEME ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

před vstupem do bazénu se každé dítě osprchuje a umyje mýdlem (bez plavek) řádně celé tělo

do bazénu, whirpoolu i sauny mají přístup jen děti a paní učitelky

plavecký kurz pro předškolní děti se platí vždy předem

vstup na bazén je možný pouze po zaplacení kurzovného

náhrady za neposkytnuté služby při neúčasti na výuce se nedají nahradit

na vrácení kurzovného není žádný právní nárok

max. doba pobytu (celý areál) je 45minut (30min. org. plavání, max. 7min. whirpool, max. 8min. sauna (odpočívárna), pak je nutné uvolnit skříňky dalším dětem

po příchodu se každé dítě vyzuje a nechá si boty u vstupu (recepce)

po skončení plavání v bazénu a whirpoolu se dítě osprchujte, vysuší a omotaným ručníkem kolem těla si sedne do sauny (bez plavek)

do bazénů a sauny je povolen vstup jen osobám zdravým!

při výuce plavání dětí je třeba dbát pokynů učitele

pokud dítě potřebuje z nutných důvodů odejít (WC, nevolnost), musí uvědomit učitele

v celém prostoru bazénu a jeho přilehlých části tj. sprch, záchodů, šaten, sauny a páry, aj., je přísný zákaz běhání – choďte pomalu a opatrně!!

doporučuji nenosit si cenné věci sebou (žádné doporučuji nenosit řetízky, hodinky, prstýnky ani náušnice,…..), za ztrátu, či odcizení neneseme zodpovědnost

v celém areálu platí zákaz kouření, pití alkoholických nápojů aj. omamných látek

je nutné dodržovat hygienu, čistotu a pořádek

není dovoleno požívat nápoje nebo jíst jinde, než v prostorách k tomu určeným

vstup na bazén může být odepřen osobám, jejichž návštěva by prokazatelně mohla narušit pořádek, čistotu a bezpečnost

zaplacením kurzovného se každý zákonný zástupce zavazuje, že bude „jeho dítě“ dodržovat provozní řád

osoba, která svým podpisem stvrdila dodržování provozního (návštěvního) řádu je povinná s tímto provozním (návštěvním) řádem seznámit „své dítě“, které chodí (bude chodit) na plav. výuku

přečtení provozního (návštěvního) řádu a zároveň svůj souhlas s provozním (návštěvním) řádem je stvrzen podpisem zákonného zástupce dítěte na evidenčním listě

Návštevní Řád FRY Relax Centra

Tento řád slouží k dodržování platných předpisů a norem, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků
FRY Relax Centra a musí být všemi návštěvníky ( včetně účastníků kurzů a jiných aktivit) bezpodmínečně dodržován.

Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník to, že se řádně seznámil s návštěvním řádem a souhlasí s jeho obsahem.

Článek 1 - Vstup do čisté zony – bazén, sauna, squash, badminton(šatny) .Čistou zonou se rozumí prostor za takto označeným místem – « Čistá zóna zde se vyzouvejte »

Článek 1 .1 Celý areál

 • Používání celého areálu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou nebo permanentkou. Vstupem do areálu každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců FRY Relax Centra.
 • Dětem mladším 10-ti let je přístup do areálu povolen jen s doprovodem dospělé zodpovědné osoby.
 • Každý návštěvník je povinen zaplatit zálohu na klíče od šaten, která je vratná při odchodu z areálu.

Článek 1 .2 Bazén

 • Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru z pružného, přiléhavého materiálu. Nepřípustné jsou zejména kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami včetne kovových či plastových ozdob. Pro všechny malé děti je povinné oblečení plavečkami s přiléhavou gumičkou nebo plaveckými plenami. Pro bezpečný pohyb v okolí bazénu a ve sprchách doporučujeme vhodnou obuv.
 • O plném obsazení bazénu rozhoduje vždy osoba odpovědná za provoz bazénu ( provozní).
 • Zákaz vstupu do bazénu a dalších prostor areálu
  • osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům
  • osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
  • osobám zahmyzeným, zjevně opilým nebo pod vlivem jiných návykových látek
  • zvířatům
  • osobám, které nerespektují jakýmkoliv způsobem návštevní řád a nedbají pokynů obsluhy
 • Do areálu, s výjimkou kojeneckého bazénu, nemají přístup děti do věku jednoho roku.

Článek 1.3 - Práva a povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 • Před vstupem do bazénu je každý návštěvník povinen se umýt mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek.
 • Předměty nalezené v prostorách bazénu je nálezce povinen odevzdat v recepci, kde bude proveden zápis do knihy nálezu a ztrát.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení bazénu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 • Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnancu bazénu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu, nebo přímo u provozovatele.(možno použít i schránku přání a stížností umístěnou u vstupních dveří).
 • Návštěvníci jsou povinni opustit prostory areálu nejpozději 15 minut před ukončením provozní doby.
 • V celém areálu platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti úrazu způsobeného sobě, či ostatním.

Článek 1.4 - Zakázané činnosti v celém areálu

 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 • chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, rušit klid ostatních návštěvníků
 • vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po ochozech, skákat z nich (nebo po nich)a jiných rizikových míst (vodní atrakce – slouží k relaxaci)
 • volat o pomoc bez příčiny
 • znečišťovat bazénovou vodu a ostatní prostory pliváním, močením, odhazováním odpadků, praním prádla apod.
 • konzumovat potraviny v celém objektu,mimo prostor k tomu určených – recepce
 • konzumovat pití ve skleněných a jiných rozbitných láhvích ( možno použít jen plastové láhve)
 • vstupovat do bazénu se žvýkačkou
 • vnášet do bazénu skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků(žiletky, láhve, špendlíky hořlavé látky..)
 • vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
 • neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci
 • používat plavecké pomůcky vyvěšené v prostoru bazénu( jsou určeny pro výuku plaveckých škol a školek, některé plavecké pomůcky je možné si zapůjčit na recepci za poplatek)
 • vnášet na bazén míče ,tenisové míčky a jiné tvrdé předměty, které by ohrožovaly ostatní návštěvníky
 • vnášet a konzumovat alkoholické nápoje

Článek 1.5 Vodní atrakce

Návštěvník vodních atrakcí je povinen:

 • dbát zvýšené opatrnosti, respektovat příkazy zaměstnanců bazénu
 • zakázáno je věšět se po atrakcích, či jinak do nich zasahovat,vzájemně se potápět, vhazovat druhé do vody, skákat z ochozu
 • ze zdravotních důvodů je doporučená doba pobytu ve vířivce nejdéle 10 - 15 minut

Článek 1.6 - Vyloučení z návštěvy bazénu

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynu odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, požádá odpovědný pracovník o zakročení Policii ČR. Objekt je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Článek 1.7 - Úhrada případných škod a sankcí

V případe, že nedodržováním tohoto návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS), je návštěvník povinen poskytnou osobní údaje na sepsání protokolu a po vyčíslení škody ji uhradit v plné výši.

Článek 1.8 - Finská sauna

Provoz finské sauny se řídí zvláštními pravidly, které jsou umístěny v šatně sauny

Článek 1.9 - Tělocvična

Provoz tělocvičny se řídí zvláštními pravidly, které jsou umístěny v šatně a u vstupu do tělocvičny

Článek 1.10 - Squash

Provoz Squashe se řídí zvláštními pravidly, které jsou umístěny v šatně a u vstupu do squashe.

Článek 1.11 - Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny provozní doby a ceníku. Překážky technického charakteru v užívání atrakcí nejsou důvodem pro poskytnutí slevy za vstupného. Aktuální informace budou uváděny vždy na www.fryrelaxcentrum.cz.

Hlavatá Pavlína
správce FRY Relax Centra

Kontakt:

Mgr. Dagmar Pustková
Na Lukách 3/1247
724 00 Ostrava - Stará Bělá
Tel: +420 776 022 722
E-mail: dagmar.pustkova@post.cz

Bazén Fryčovice

Fryčovice 628
739 45 Fryčovice

Sledujte nás:
Copyright © 2016. All rights reserved.